Dekreti III

DEKRETI i 3-të RRETH SINODIT DIOQEZAN

Fort të dashur meshtarë dhe rregulltarë/rregulltare!

Duke iu referuar fjalës sime në Dekretin nr. 2, rreth Sinodit, ku fola për konsultimet e përgjithshme para Sinodit, ju njoftoj:

1. Konsultimet duhet të bëhen në nivel famullie, në çdo famulli, nën drejtimin e famullitarit, gjithashtu në nivel të Konferencës Rajonale të Eprorëve Rregulltarë dhe të Komisioneve Dioqezane. Për takimet e këtyre organeve mund të thirret edhe një nga anëtarët e Komisionit Qendror për Sinodin që të ndihmojë në diskutim*.

2. Gjithashtu, të gjithë meshtarët, rregulltarët/et, besimtarët mund t’i dërgojnë sekretarisë së përgjithshme vërejtjet dhe propozimet e tyre.

3. Vërejtjet/propozimet/komentet e konsultimevetëfamullive, tëKonferencesRajonalepërRregulltarët, tëKomisioneveDioqezane, siedheatotëindividëve, duhett’idërgohensekretarisësëpërgjithshmetëSinodit, jomëvonë se më 15 tetor 2018.

4. Famullitarëtduhettëformojnëgrupe “animimisinodal”qëduhet:

  1. tëorganizojnëlutjekomunitare, qëndriçojnëdhendihmojnëecjensinodale,
  2. tëorganizojnëtakimekomunitare, duke diskutuarrrethsituatëssëtanishmetëdioqezësdhembiKishënvendoreqëdëshirojnëtëshohin,
  3. t’idorëzojnësekretarisësëpërgjithshmetëSinoditkonkluzionet (vërejtjet/ propozimet/ komentet) e diskutimeve.

Jukërkojtëangazhohenidhetëbashkëpunoni me muapërsuksesin e Sinodit.

Jufalënderojdhenxisnibesimtarët, qëjujanëbesuarpërkujdesintuajbaritor, tëlutenpërmuadhepërdioqezëntonë.

VëllaijuajnëKrishtin,


Imzot George Frendo O.P.

ArqipeshkëvMetropolitTiranë-Durrësit

 

Mons. Henry Veldkamp

Kancelar

 

*Anëtarët e këtij Komisioni janë: Vikari i Përgjithshëm Dom Arjan Dodaj, Kancelari Mons. Henri Veldkamp, Dekanët At Prel Gjurashaj, Atë Bernard Caruana, Atë Pasquale Nalli, Motër Teuta Buka, Motër Natalina Hoti, Prof. Znj. Aljula Jubani, Znj. Bardhe Karra.